Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

Πληροφορίες Μαθήματος

Ύλη

Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών

Τεχνολογίες xDSL

Τεχνολογίες Ethernet

Οπτικά συστήματα μετάδοσης (οπτικές ίνες, xWDM, SDH/SONET)

Δίκτυα και αρχιτεκτονικές FTTx

Πρότυπο WiMAX

Κινητά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (LTE, LTE-A, 5G)

Επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών