Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα

Πληροφορίες Μαθήματος

Ύλη

Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας
•Ποιότητα Υπηρεσίας σε φυσικό επίπεδο και σε επίπεδο διασύνδεσης δεδομένων
•Ποιότητα Υπηρεσίας σε επίπεδο δικτύου

Η Αρχιτεκτονική IntServ
•Περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών της

Η Αρχιτεκτονική DiffServ
•Περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών της

Ανεπτυγμένες υπηρεσίες QoS
•Υπηρεσία IP Premium
•Υπηρεσία Less than Best effort
•Υπηρεσία Διαχειριζόμενης Χωρητικότητας

Εισαγωγή στους Bandwidth Brokers

Εφαρμογές με δυνατότητα προσαρμογής της μετάδοσης ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου

Εισαγωγή σε θέματα Χρεώσεων Υπηρεσιών
•Ανάλυση και περιγραφή κόστους υπηρεσιών
•Υπάρχοντα μοντέλα χρέωσης και κριτική προσέγγισή τους

Περιγραφή Συμβάσεων Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσίας (ΣΔΕΠΥ- SLA)
•Εισαγωγή στο θέμα και στη μεθοδολογία ανάπτυξης τέτοιων συμβάσεων
•Είδη SLA και μετρικές προσδιορισμού απόδοσης υπηρεσιών
•Περιγραφή σύνδεσης SLA με θέματα Χρέωσης σε υπηρεσίες QoS