Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες

Πληροφορίες Μαθήματος

Ύλη

Μετάδοση - κωδικοποίηση πολυμεσικών δεδομένων

Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου

Τηλε-εργασία – Τηλεσυνεργασία – Τηλεϊατρική

Ηλεκτρονική μάθηση (σύγχρονη – ασύγχρονη)

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική τραπεζική

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Κοινωνικά δίκτυα

Κινητές εφαρμογές

Video κατ’ απαίτηση

Εικονική πραγματικότητα – Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα

Network Virtualization

Cloud computing – Ιnternet of Τhings