Διακριτά Μαθηματικά

Πληροφορίες Μαθήματος

Ύλη

Στοιχειώδης Συνδυαστική:
  Εισαγωγή   Ομάδες ίδιων (μη διακεκριμένων) αντικειμένων
  Συνδυασμοί και διατάξεις με επανάληψη
  Υποσύνολα
  Διανομές αντικειμένων σε υποδοχές
  Διωνυμικοί συντελεστές
Γεννήτριες Συναρτήσεις:
  Ιδιότητες των Γεννητριών Συναρτήσεων
  Απαριθμητές
  Εκθετικές Γεννήτριες Συναρτήσεις
Σχέσεις Αναδρομής
  Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές
  Μη γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής
Θεωρία Μέτρησης Polyá
  Ιδιότητες Αντιμεταθέσεων
  Τύπος του Burnside
  Θεώρημα Polyá
Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού